Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Họp Phiên Thứ 6 Năm 2009 – Nghi Quyet Hoi Dong Quan Tri Hop Phien Thu 6 Nam 2009 | 000 Block 2009 Ty Dong Doanh Qua Sau Cong Công
Tin Công Ty

 


 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày  18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 30/10/2003, lần 2 ngày 11/11/2005, lần 3 ngày 22/08/2006, lần 4 ngày 24/04/2007.

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2009

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 6 năm 2009 ngày 23/10/2009. của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

 

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2009.

       Các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Quý III/2009

Thực hiện

Quý III/2009

TH/KH

Luỹ kế thực hiện 9 tháng đầu năm 2009

Doanh thu thuần

65.000.000.000

76.982.111.687

118.43%

194.066.293.731

Lợi nhuận trước thuế

7.000.000.000

15.228.827.132

217.55%

28.641.481.979

Lợi nhuận sau thuế

5.250.000.000

12.563.782.384

239.31%

23.639.722.633

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

532

1.273

239.29%

2.395

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

2. Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2009.

       Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 : 20% Vốn góp tương ứng với số tiền: 19.744.000.000 đồng

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

 

3.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2009.

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Quý IV/2009

Kế hoạch

Cả năm 2009

Doanh thu thuần

60.000.000.000

240.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế

6.540.000.000

16.172.000.000

Lợi nhuận sau thuế

4.905.000.000

19.629.000.000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

496.86

2.200

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

       Biện pháp thực hiện:

       Trong Quý IV 2009, Công ty sẽ thực hiện tiếp khối lượng xây dựng các công trình sau:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

GIÁ TRỊ TẠM TÍNH

A

CÔNG TRÌNH THI CÔNG

 

1

BECAMEX TOWER (PHẦN THÂN)

20.000.000.000

2

CHUNG CƯ BECAMEX SUNRISE (CỌC ÉP)

1.437.000.000

3

NHÀ CAO TẦNG BLOCK H ( HOÀN THIỆN

15.000.000.000

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

 

 

    – BLOCK 9 ( CỌC BTCT)

2.826.027.000

 

     – BLOCK 10 ( CỌC BTCT)

3.197.042.000

 

     – BLOCK 4 ( CỌC BTCT)

1.167.530.000

5

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG ( CỌC BTCT)

6.979.896.000

 

CỘNG

50.607.495.000

B

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

GIAI ĐOẠN 1 ( 168 CĂN )  ( ĐỢT 1,2)

33.881.818.182

 

CỘNG

33.881.818.182

 

TỔNG CỘNG

84.489.313.182

 

4.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

                Doanh thu dự kiến: 470 tỷ

                Lãi trước thuế:          51 tỷ

                Lãi sau thuế :       38.25 tỷ

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

       Biện pháp thực hiện:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

GIÁ TRỊ TẠM TÍNH

A

CÔNG TRÌNH THI CÔNG

 

1

BECAMEX TOWER (PHẦN THÂN CÒN LẠI)

55.000.000.000

2

CHUNG CƯ BECAMEX SUNRISE (HẦM + BLOCK C, D)

40.000.000.000

3

NHÀ CAO TẦNG BLOCK H ( HOÀN THIỆN )

15.000.000.000

4

NHÀ CAO TẦNG BLOCK H ( HOÀN THIỆN – ĐIỆN NƯỚC)

13.000.000.000

5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

 

 

– BLOCK 8 (13.320 m2)

40.000.000.000

 

– BLOCK 11  ( 15.104m2)

45.000.000.000

 

– BLOCK 4 ( 4260 m2)

12.000.000.000

 

– BLOCK 4 ( 4350 m2)

13.000.000.000

6

CẦU CV18

23.000.000.000

7

CẦU D11A

23.000.000.000

8

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

41.000.000.000

 

CỘNG

320.000.000.000

B

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 

1

GIAI ĐOẠN 1 ( 168 CĂN )

90.000.000.000

2

GIAI ĐOẠN 2 ( 240 CĂN )  – dự tính 100 căn

60.000.000.000

 

CỘNG

150.000.000.000

 

TỔNG CỘNG

470.000.000.000

 

5.   Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

                             

                                                                     

                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            CHỦ TỊCH

                                                               (Đã ký)

 

                                                        ĐỖ VĂN MINH

 

 

BCC Co.


Similar Posts