Bcce Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011 – Bcce To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2011 | Đại Hội Dai Hoi 2010 Bcce Hình Ảnh Cổ Đông
Tin Công Ty

 


Bcce To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2011
     Bcce To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2011
           
Bcce To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2011
                               Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2010 

     – Biên bản họp Đại hội.
     – Nghị quyết Đại hội.

BCCE


Similar Posts