Bcce Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2010 – Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010 | Dong 000 Năm Nam Ty Hội Cổ 2010 2009 Hoi
Tin Công Ty

 


 

      ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương được tổ chức trọng thể vào lúc 8h30phút ngày 29/04/2010 tại văn phòng Công ty BCCE. Với sự có mặt của 95 cổ đông tham dự và uỷ quyền đại diện cho 17.353.466 cổ phần, đạt 86,77% vốn điều lệ đã kết thúc thành công tốt đẹp.

      Đại hội đã nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010; Hoạt động và giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị năm 2009; Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

      Năm 2009 tiếp tục là một năm thành công của Công ty. Tổng doanh thu đạt 273.175.172.348 đồng, Công ty BCCE hoàn thành 114.93%  kế hoạch năm 2009 vượt 115.045 so với năm 2008. Lợi nhuận trước thuế : 41.905.460.813 đồng đạt 160.12%  kế hoạch năm 2009 vượt 150.20% so với năm 2008, lợi nhuận sau thuế: 34.626.289.033 đồng đạt 176.40 %  kế hoạch năm 2009 vượt 165.52% so với năm 2008, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 3.488 đồng. Cổ tức 23%/năm. Thu nhập bình quân/người : 4.600.000 đồng/người.

      Kế hoạch trong năm 2010

      – Tổng doanh thu          :  470.000.000.000

      – Lợi nhuận trước thuế :    46.600.000.000

      – Lợi nhuận sau thuế    :    34.950.000.000

      – Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) :  1.748

      ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 Công ty BCCE đã diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và than mật. Tất cả các vấn đề trình đại hội đều nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông tham dự.

      Đại hội kết thúc với sự nhất trí biểu quyết 100% các nội dung Hội Đồng Quản Trị trình tại Đại Hội, đạt tỷ lệ tuyệt đối, thể hiện sự tin tưởng của cổ đông vào định hướng phát triển bền vững của Công ty BCCE đã, đang và sẽ thực hiện.

      – Biên bản họp Đại Hội. 

       Nghị Quyết Đại Hội.   

 

 

Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010

 

Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010

 

Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010

 

Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010

 

Bcce To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010

                           Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

BCCE


Similar Posts