Bcce Thông Báo V V Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2012 – Bcce Thong Bao V V To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2012 | 2012 Ty Dong Cổ Đông Hoi Công Quy Cong Giao
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Kính gởi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty  tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012 như sau:

           Tên cổ phiếu   : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

           Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông.           

           Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu

         –  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012

           Ngày đăng ký cuối cùng                     : 26/03/2012

Mục đích:

 Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012:

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

– Thời gian : 8h00 Thứ năm  ngày 19/04/2012.

– Địa điểm:  HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO   THÔNG BÌNH DƯƠNG 

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TXTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

2/ Nội dung Đại Hội:

a.       Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

b.       Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.

c.       Báo cáo của Ban kiểm soát.

d.       Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

      Báo cáo tài chính năm 2011.

      Phân phối lợi nhuận năm 2011.

      Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

      Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

     Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012.

      Thưởng Ban Điều Hành 2012.

      Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

      Chuyển trụ sở Công ty.

      Sửa đổi bổ sung điều lệ.

      Chuyển đổi cổ phiếu ESOP thành cổ phiếu phổ thông cho CBCNV Công ty.

      Hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

e.    Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016

3/ Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày 26/03/2012 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

– Tài liệu Đại Hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại Hội tại Website: bccco.com.vn  từ ngày 12/04/2012.

– Đăng ký tham dự: Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại Hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gởi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn Phòng Công ty trước 16h ngày 16/04/2012 theo địa chỉ:

­­Ban Tổ Chức Đại Hội – Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Đường Lê Thị Trung, KP04, Phú Lợi, TXTDM, Bình Dương

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa:DĐ: 0918.355757

Điện thoại: 06503.838200, Fax: 06503.838202

 

4/ Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

            Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nhu cầu và điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vui lòng gởi phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Công ty trước ngày 12/04/2012.

            Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quý cổ đông xem trên website Công ty: bccco.com.vn  , kể từ ngày 26/03/2012.

 

  • Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời gửi do do địa chỉ không đầy đủ hoặc thư đến trể.

 

Trân trọng thông báo!

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 

+ Giấy ủy quyền Dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.

+ Quy chế làm việc ĐHCĐ.

+ Quy chế đề cử, ứng cử.

+ Báo cáo thường niên 2011.

+ Báo cáo tài chính năm 2011.

+ Tài liệu ĐHCĐ thường năm 2012.


Similar Posts