Bcce Thông Báo V V Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2010 – Bcce Thong Bao V V To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien 2010 | 2010 Dong Cổ Ty Năm 2009 Nam Đông Hội 04
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010

Kính gởi :

Quý Cổ Đông Công ty CP Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

 

      Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

 

      Thời gian :  8h30 phút ngày 29/04/2010  

      Địa điểm  :  Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

                    Đường Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TX-TDM, Bình Dương.

      Điện thoại :   0650.3838203                Fax : 0650.3838202    

      Website :  www.bccco.com.vn            Email : info@bccco.com.vn


Nội dung:         

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2009 và
kế hoạch kinh doanh năm 2010.

2. Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2009.

3. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

      – Báo cáo tài chính năm 2009.

      – Phân phối lợi nhuận năm 2009.

      – Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 1 và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

      – Quy chế Quản trị Công ty.

      – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

      – Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.

      – Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010.

      – Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.

Ngày chốt danh sách cổ đông :  16h00 ngày 10/04/2010.

Thời gian đăng ký : Từ ngày 12/04/2010 đến hết ngày 26/04/2010.

Điều kiện tham dự :

      – Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty đến ngày 10/04/2009. Trường hợp uỷ quyền, cổ đông lập giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

      – Cổ đông có thể sử dụng thông báo này thay cho thư mời họp.

      – Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại Hội. đóng góp ý kiến Đại hội trước ngày 26/04/2010 với Ban tổ chức (Ms Hoa : 0918355757 ;  0650.838.203, fax 0650.838.202).

      – Quý cổ đông xem Tài liệu ĐHCĐ, bao gồm :


+ Giấy đăng ký Dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010.     

+ Giấy ủy quyền Dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010.      

+ Thư góp ý

      


+ Quy chế quản trị     

+ Báo cáo thường niên năm 2009       

+ Báo cáo tài chính năm 2009         

+ Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2010

               

                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                      
CHỦ TỊCH
        
                                                                       ( Đã ký )

                                                                     ĐỖ VĂN MINH

BCCE


Similar Posts