Bcce Chốt Danh Sách Cổ Đông Tham Dự Đại Hôi Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 Và Chia Cổ Tức Đợt 2 Năm 2010 – Bcce Chot Danh Sach Co Dong Tham Du Dai Hoi Co Dong Thuong Nien Nam 2011 Va Chia Co Tuc Dot 2 Nam 2010 | Cổ 2011 Dong Ty Đông Hoi Năm Nam Nhan Tham
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HÔI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 VÀ CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2010”

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty  tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011 như sau:

1. Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

2. Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông.           

            Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu

3. Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2011

Mục đích:

A. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011:

– Thời gian : 8h00 Thứ Sáu ngày 22/04/2011.

– Địa điểm:  Nhà khách Khu Liên Hợp – Đô Thị – Dịch Vụ Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).

– Nội dung Đại Hội:

    a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

    b. Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010.

    c. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.

    d. Báo cáo của Ban kiểm soát.

    e. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

     + Báo cáo tài chính năm 2010.

     + Phân phối lợi nhuận năm 2010.

     + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

     + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

     + Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 .

     + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

– Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày 08/04/2011 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

– Tài liệu Đại Hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại Hội tại đây.
            + Xem Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2011 
           
+ Xem Giấy đăng ký dự ĐHCĐ, Giấy ủy quyền, Góp ý
Đăng ký tham dự: Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại Hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gởi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn Phòng Công ty trước 16h ngày 18/04/2011 theo địa chỉ:

Ban Tổ Chức Đại Hội – Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương. Đường Lê Thị Trung, KP04, Phú Lợi, TXTDM, Bình Dương

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa:DĐ: 0918.355757

Điện thoại: 06503.838200, Fax: 06503.838202

 

* Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời gửi do do địa chỉ không đầy đủ hoặc thư đến trể.

B. Chi trả cổ tức đợt 2  năm 2010 bằng tiền mặt:

– Tỷ lệ thanh toán: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng).

– Thời gian thực hiện: kể từ ngày 05/05/2011 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h00 – 16h30)

– Địa điểm thực hiện:

     + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

     + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo địa chỉ:

          _ Đường Lê Thị Trung, Khu phố 4, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

          _ Điện thoại: 06503.838200            Fax: 06503.838202

– Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:

     + Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và CMND của người đến nhận cổ tức.

     + Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận cổ sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Trân trọng thông báo!

         

                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                CHỦ TỊCH

                                                                  (Đã ký)
                                                           ĐỖ VĂN MINH 
                                                                                   

                                                                                                  

BCCE


Similar Posts