Bcc Co Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008 – Bcc Co To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien Nam 2008 | Ty Dong Năm 2008 Nam Cổ Công Cho Cong Hội
Tin Công Ty

 


BCC Co. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
                                       ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
                       CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
    
     Lúc 9h00 ngày 26/04/2008 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI năm 2008 trong không khí trang trọng và ấn tượng.

     Đến tham dự Đại hội có trên 60 cổ đông là các Tổ chức và Cá nhân, chiếm 91,29% vốn điều lệ của Công ty.

     Đại hội đã nghe báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2007 và thông qua kết hoạch SXKD năm 2008.

     Năm 2007, BCC Co đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Với phương châm hoạt động Công trình sau phải tốt hơn công trình trước, Lĩnh vực xây lắp vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

     Với tổng doanh thu đạt 225 tỷ đồng , Công ty đã hoàn thành 125% kế hoạch năm 2007,tăng trưởng đạt 188% so với năm 2006, Lợi nhuận sau thuế  24,25 tỷ đồng  bằng  291%  so với năm 2006 , đem lại cho cổ đông với mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là     4.359 đồng, tăng 120% so với năm 2006.

     Năm qua Công ty đã có 2 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ lên 100 tỷ đồng bằng hình thức: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,và cho CB CNV Công ty.

     Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch SXKD của BCC Co trong năm 2008:     
          –  Doanh thu : 230 tỷ đồng 
          –  Lợi nhuận trước thuế25,88 tỷ đồng 
          –  Lợi nhuận sau thuế  : 18,60 tỷ đồng 
          – Cổ tức :   > 15%                                           
     Bên cạnh phát triển lĩnh vực xây lắp truyền thống, năm 2007 Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản với dự án Trung tâm Thương mại Mỹ phước II nhằm mang lại sự tăng trưởng bền vững cho BCC Co .

     Các quyết sách của Công ty cũng được Đại hội thông qua như: phân phối lợi nhuận năm 2007 là 30%, mức cổ tức năm 2008      là  > 15% và ủy quyền cho HĐQT chọn  đơn vị  kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2008.           
             
     Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h00 cùng ngày.

                                Một số hình ảnh về Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008.
Bccco
Bccco
Bccco
Bccco
Bccco

 

BCC Co.


Similar Posts