Bcc Co Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2009 – Bcc Co To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien Nam 2009 | 2009 Cổ Dong 04 Đông Ty Báo Bao Hội Năm
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

V/v: “Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009”

 

        Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

+ Thời gian:  8h30, Thứ Bảy, ngày 25/04/2009.

+ Địa điểm:   Văn phòng Công ty BCC

         Đường Lê Thị Trung, Khu Phố 4, Phú Lợi, TXTDM, Bình Dương.

         Điện thoại: 0650.838200        Fax: 0650.838202

+ Nội dung: 

– Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2008.

– Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

– Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2008.

– Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức chia cổ tức năm 2008.

– Báo cáo việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2009.

– Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

– Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông:  10/04/2009.

+ Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/04/2009 đến hết ngày 22/04/2009.

Điều kiện tham dự:

+      Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty đến ngày 10/04/2009. Trường hợp uỷ quyền, cổ đông lập giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu ( tải về trên website : www.bccco.com.vn)  của Công ty có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

+      Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại Hội. Tài liệu Đại Hội Cổ Đông (xem trên website : www.bccco.com.vn ) và gởi ý kiến đóng góp Đại hội trước ngày 22/04/2009 với Ban tổ chức (Cô Thuý : 0913.765.331;  0650.838.203, fax 0650.838.202).

Trân trọng thông báo!                      

                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                               Chủ tịch    

                                               ( đã ký ) 
                                        
ĐỖ VĂN MINH


Similar Posts