Bcc Co Thông Báo V V Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng Giai Đoạn 1 Và Tạm Ứng Cổ Tức Đợt 1 2009 – Bcc Co Thong Bao V V Chot Danh Sach Co Dong De Phat Hanh Co Phieu Ra Cong Chung Giai Doan 1 Va Tam Ung Co Tuc Dot 1 2009 | Cổ Dong 2009 Phiếu Phieu Mua 000 Ty Đông Số
Tin Công Ty

 


 

THÔNG BÁO

V/v Chốt dach sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 1 năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 449./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 11 năm 2009.

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2009//HĐQT ngày 23 tháng 10  năm 2009 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo đến Quý cổ đông như sau:

I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

3. Số điện thoại : 0650.3838.203    Số Fax: 0650.3838.202

4. Vốn điều lệ hiện tại : 100.000.000.000 đồng.

5. Vốn thực góp :            98.720.000.000 đồng.

6.Số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành: 9.872.000 cổ phiếu.

7.Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương. 

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng.

– Số lượng đăng ký chào bán giai đoạn 1 năm 2009: 10.128.000 cp, trong đó:

+ Đối tượng 1: Cổ đông hiện hữu số lượng:     9.292.480 cp

+ Đối tượng 2: Cán bộ CNV số lượng:                 493.600 cp

+ Đối tượng 3: Nhà đầu tư chiến lược số lượng: 341.920 cp

8. Khối lượng vốn cần huy động: 101.280.000.000 đồng

9. Mục đích huy động vốn: Triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình trọng điểm, các chung cư cao cấp và nhà cao tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư trang thiết bị mới.

10. Phương thức chào bán giai đoạn 1 năm 2009:

Đối tượng 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với.

    + Số lượng phát hành: 9.292.480 cổ phiếu.

    + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100 : 94,13. Căn cứ vào ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, và cứ 100 quyền mua thì sẽ được mua 94,13 cổ phiếu mới với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ còn lại do việc làm tròn xuống và cổ phiếu mà các cổ đông không thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.

Người sở hữu quyền chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 130 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn văn A được quyền mua thêm cổ phiếu mới theo tỷ lệ 100: 94,13 tức là được mua thêm 122 cổ phiếu mới theo cách tính như sau = 130 x 94,13/100 = 122,369 cổ phiếu (được làm tròn xuống thành 122 cổ phiếu) và 0,369 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.

Như vậy cổ đông Nguyễn văn A sẽ được quyền mua thêm 122 cổ phiếu mới với giá phát hành là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Đối tượng 2: Chào bán cổ phiếu cho CBCNV theo danh sách do Hội đồng quản trị đã thông qua. CBCNV không được chuyển nhượng quyền mua của mình, không được chuyển nhượng cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày góp vốn.

    + Số lượng phát hành: 493.600 cổ phiếu.

    + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Số cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

– Đối tượng 3: Chào bán cho cổ đông chiến lược Nhà nước là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC. Corp) được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua. Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua của mình, không được chuyển nhượng cổ phần đã mua trong vòng 3 năm kể từ ngày góp vốn.

    + Số lượng phát hành: 341.920 cổ phiếu.

    + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua: Đến 16 giờ ngày 20/11/2009.

12. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: 25/11/2009  đến 16 giờ 25/12/2009.

13. Thời hạn nộp tiền: 25/11/2009  đến 16 giờ 29/12/2009.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: S 01 Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TX.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650. 3838.203        Số Fax: 0650. 3838.202

Hoặc trên website : www.bccco.com.vn ; www.ssc.gov.vn

Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính : 305 Đại Lộ Bình Dương, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 06503. 843666

Số Tài khoản : 6305.6819

II. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009:

– Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: Đến 16 giờ ngày 20/11/2009.

– Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2009: 20%

– Hình thức chi tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp quý cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi văn bản đến Công ty BCC, ghi rõ số tài khoản cần chuyển đến (phí chuyển khoản do cổ đông chịu).

– Thời hạn chi tạm ứng: Từ ngày 21/12/2009.

– Địa điểm nhận cổ tức: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

– Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức: Quý cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo:

    + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần BCC.

    + Chứng minh nhân dân (trường hợp nhận thay phải có ủy quyền theo quy định).

    + Quý cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu của Công ty.

Những Cổ đông đã chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục, đề nghị đến Công ty làm thủ tục trước ngày  20/11/2009.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa – Thư ký Hội đồng Quản trị

Điện thoại: 0650.3838203 hoặc 0918.355 757

     – Xem Giấy đề nghị chuyển khoản
     – Xem Giấy đăng ký mua cổ phần    
     – Xem Giấy chuyển quyền mua cổ phần
Điện thoại: 0650.3838203 hoặc 0918.355 757

Trân trọng thông báo!

                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                        (đã ký)

 

                                                                   ĐỖ VĂN MINH

 

BCC Co.


Similar Posts